Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i profilaktyki dla pacjentów, farmaceutów, pielęgniarek i lekarzy w zakresie współczesnych problemów medycznych i nowoczesnych metod leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych, prawidłowego odżywiania i zdrowego trybu życia.

Stowarzyszenie poprzez programy edukacyjne promuje budowanie postaw otwartości i tolerancji wobec osób chorych i wykluczonych, promować edukację i utrwalać wiedzę na temat zagrożeń niesionych poprzez poszczególne jednostki chorobowe oraz wspierać i pielęgnować prawidłowe postawy prozdrowotne.

Stowarzyszenie będzie prowadziło promocję zdrowego trybu życia. Stowarzyszenie pobudza i wspiera inicjatywy mające na celu aktywizację i edukację społeczną na każdym jej szczeblu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez tworzenie płaszczyzn działań w zakresie realizacji programów na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz działalność naukową, działania w Internecie, działalność wydawniczą i działalność twórczą, działaniami edukacyjnymi, organizowaniem warsztatów, szkoleń, seminariów i spotkań tematycznych.

Stowarzyszenie w ramach działania nawiązuje współpracę i wspieranie organizacji o podobnych założeniach programowych w kraju i za granicą. A także przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji zasłużonych w swej działalności dla realizacji celów Stowarzyszenia. Tworzymy programy stypendialne, międzynarodową wymianę młodzieży oraz udzielamy wsparcia inicjatywom lokalnym i regionalnym.

Copyright © 2015-2019 - Społeczny Instytut Zdrowia